Stowarzyszenie Patronus – Do Ochrony Konsumentów ?

 

Stowarzyszenie Patronus przegrało – pozew odrzucony

Stowarzyszenie Patronus, powołane niby do ochrony interesów konsumentów,  jak działa i o co mu chodzi każdy wie. Każdy zainteresowany, oczywiście. Otóż jest to jedno z tych stowarzyszeń, które próbują zbić majątek na sklepach internetowych, zasypując ich właścicieli pozwami sądowymi o tzw. klauzule niedozwolone, jakie występują w regulaminach tychże. A regulaminy w każdym sklepie int. występować muszą. Nietrudno zatem narazić się takim “obrońcom interesów konsumentów”.

Nie uległem namowom Stowarzyszenia oraz innych psełdo-doradców, jakich pełno na stronach internetowych, na polubowne załatwienie sprawy w zamian za odpowiednią kasę – tzw ugodowe zakończenie sprawy i zostałem zasypany pozwami. W sumie, jak do tej pory, w przeciągu 2 miesięcy dostałem ich 45 (czterdzieści pięć) .

pozew Patronus:sterta pozwów od Stow. Partonus

Oczywiście, należy na każdy z nich odpowiedzieć, domagając się odrzucenia pozwu w całości, a odpowiedź musi być pod względem formalnym bez zarzutu.

Poniżej zacytuję uzasadnienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które pomoże i uspokoi póki co innych nękanych właścicieli sklepów internetowych oraz rzuci światło na kierunek obrony przed tego typu pozwami:

Pozew podlega odrzuceniu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI ACa 934/12) rozważając problematykę rozszerzonej prawomocności stwierdził, iż wpisanie do rejestru klauzul niedozwolonych postanowienia o treści tożsamej z zapisem będącym przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie stanowi wystarczającą przesłankę do odrzucenia pozwu w trybie art. 199 par.1 pkt 2 kpc w związku z art 479[43] kpc, w świetle którego wyrok prawomocny uznający postanowienie wzorca umowy za niedozwolony i zakazujący stosowania go ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania postanowienia do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] par.2 kpc

[…………..]

W konsekwencji za niedopuszczalne uznać należy ponowne wytaczanie powództwa obejmującego identyczne żądanie przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której zapadł wyrok.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 199 par. 1 pkt 2 kpc w związku z art. 479[43] kpc orzekł jak w sentencji postanowienia.

Jeśli kogoś to zainteresuje, mogę zamieścić całe uzasadnienie, ale myślę, że ten skrót wystarczy.

A co będzie dalej – czas pokaże.