Uzasadnienie odrzucenia pozwu

Uzasadnienie odrzucenia pozwu.

Na liczne prośby Internautów zacytuje pełne uzasadnienie, na podstawie którego jeden z otrzymanych od Stowarzyszenia  pozwów został odrzucony. Nie jestem prawnikiem, nie mogę doradzać w żadnej sprawie, przedstawiam wyłącznie własną historię, mając nadzieję, że komuś się może przydać.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozew podlega odrzuceniu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 grudnia 2012 r. (sygn. akt VI ACa 934/12) rozważając problematykę rozszerzonej prawomocności stwierdził, iż wpisanie do rejestru klauzul niedozwolonych postanowienia o treści tożsamej z zapisem będącym przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie stanowi wystarczającą przesłankę do odrzucenia pozwu w trybie art. 199 par.1 pkt 2 kpc w związku z art 479[43] kpc, w świetle którego wyrok prawomocny uznający postanowienie wzorca umowy za niedozwolony i zakazujący stosowania go ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania postanowienia do rejestru, o którym mowa w art. 479[45] par.2 kpc.

Sąd Apelacyjny, powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r. (III CZP 95/03) stwierdził, że tzw. rozszerzoną prawomocność materialną wyroku uwzględniającego powództwo należy rozpatrywać nie tylko  w kontekście mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia, ale także powagi rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 366 kpc. Wskazał, że “powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego postanowienia do rejestru (art. 479[43] w związku z art. 365 i art. 479[45]par. 2 pkc) – ponowne wytoczenie powództwa w tym przedmiocie, także przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której wydano wyrok”. Sąd ten wyjaśnił, że tożsamość stron procesowych, stanowiąca warunek istnienia rei iudicatae zachodzi zarówno, gdy w obu sprawach uczestniczą te same strony, a także gdy zamiast strony wcześniejszego procesu występuje jej następca prawny, bądz inna osoba objęta rozszerzoną prawomocnością. Nie mniej jednak za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają nie tylko argumenty jurydyczne, lecz także względy celowościowe i funkcjonalne, w szczególności zbędność prowadzenia kilku postępowań, wśród których każde kończyłoby się identycznym rozstrzygnięciem merytorycznym.

Podobne postanowienie zostało również wpisane do rejestru wprowadzonego przez Prezesa UOKiK, na co wskazuje powód. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte już po dokonaniu wpisu do rejestru prowadzone przez Prezesa UOKiK. Skutkiem tego klauzula kreuje identyczne normy prawne. W konsekwencji za niedopuszczalne uznać należy ponowne wytaczanie powództwa obejmującego identyczne żądanie przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której zapadł wyrok.

Wobec powyższego Sąd na mocy art. 199 par. 1 pkt 2 kpc w związku z art. 479[43] kpc orzekł jak w sentencji postanowienia.

I to wszystko, mam nadzieję, że nie ma większych błędów.  Uzasadnienie odrzucenia pozwu jest jasne i czytelne. Życzę wszystkim powodzenia.

Tekst można kopiować w Internecie wyłącznie ze wskazaniem źródła tekstu.

5 myśli w temacie “Uzasadnienie odrzucenia pozwu

 1. No dobrze, ale czy można poznać treść Twojego pisma, które wysłałeś do sądu, aby otrzymać takie odrzucenie pozwu? Otrzymałam od Patronusa propozycję ugody. Oczywiście nie zapłacę, więc zapewne otrzymam pozew/pozwy. Chcę zawczasu się zabezpieczyć. Dzięki z góry!

  • Ja miałem dość specyficzną sytuację: w czasie stawianych zarzutów nie prowadziłem działalności gospodarczej. Działalność była zawieszona. I na tym opierałem swoje zrzuty do pozwu.
   Niemniej jednak Sąd w uzasadnieniu swojego wyroku nie brał w ogóle pod uwagę moich argumentów, powołując się na fakt, iż “rzecz osądzona nie może być ponownie rozpatrywana”, czyli jeśli w wykazie klauzul niedozwolonych jest zamieszczona identyczna lub podobna treść, to wiadomo wszystkim, że jest nieważna z prawnego punktu widzenia.
   Na podobnym stanowisku stoi również Sąd Najwyższy.
   Wszystkie sprzeciwy do wyroku wniesione przez Patronusa zostały wycofane bądź odrzucone
   POWODZENIA.

 2. Nie wiem czy dobrze interpretuje to uzasadnienie odrzucenia pozwu. Czy odrzucenie nastąpiło mimo tego, że klauzula była uznana za nieodzwoloną nie wobec Ciebie? Mam “znaczną” ilość pozwów od tego stowarzyszenia i chcę przyjąć właście taką linię obrony podczas odpisywania na pozew – czy mogę prosić o info?

 3. Super ! Czy mozna wykorzystać Twoje uzasadnienie we własnej odpowiedzi na pozew ? Jeśli tak, czy jesteś w stanie podac sygnature sprawy (jest sygnatura z SA, ale nie ma z SO) ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *